14.11.2014

Summary (Social Parasite Painting (Roma Bronx Brno CZ) / Podsumowanie (Społeczne Malarstwo Pasożytnicze (Roma Brno Bronx CZ)


ŽAHRADA KEŘÚ / Bushes (painter: Terežka)
acryl on old print on fiberboard, 50 x 28 cmThe project has been completed so it is the time to summarize and present results.

My work on the project started a few months before the official start of the action and those organisational issues was based on contact with local organizations, a gallery and people that were working with Roma community in Brno and by them I wanted to find participants for the project. After first days I knew that the contact by phone and e-mail from far away (I was in Poland, they were in Czech) was clearly insufficient. People supported by pro-roma organizations were unwilling to cooperate, even though the proposed remuneration for painting images. The lack of translator and a language barrier slowed down further attempts to find participants, time was running out and shrunk to one and a half week. After trying to seek takers on the streets of Roma Bronx, I decided to change the place of workshop, from a space in gallery (about 2 km away from Roma district) to Roma social community center. We managed to gather a group of 10 people, began the work and realize the project in half shorter time than I wanted.

/
Działanie zostało zakończone, czas więc na podsumowanie i przedstawienie efektów.

Moja praca nad projektem rozpoczęła się kilka miesięcy przed oficjalnym rozpoczęciem działania i opierała się na kontakcie z organizacjami, galerią, osobami prywatnymi, które działają w Brnie na rzecz społeczności romskiej, dzięki którym miałem znaleźć uczestników do projektu. Jak pokazały pierwsze dni już na miejscu, wcześniejszy kontakt na odległość, czyli telefoniczny i mailowy (oni w Czechach, ja w Polsce) jest zdecydowanie niewystarczający. Osoby wspierane przez organizacje proromskie nie były chętne do działania, nawet pomimo propozycji wynagrodzenia za malowanie obrazów. Brak tłumacza i bariera językowa spowalniały kolejne próby znalezienia uczestników, czas uciekał i skurczył się do półtora tygodnia. Po próbach chodzenia po ulicach czeskiego Bronxu i szukania chętnych Romów, podjąłem decyzję o zmianie miejsca warsztatowego z galerii, które było miejscem odbywania się festiwalu i znajdywało się ok. 2 km od dzielnicy romskiej, na świetlicę romską. Udało się zebrać grupę 10 osób, rozpocząć działanie i zrealizować je w czasie połowę krótszym od zakładanego.


When we started working together at the Bronx there started to appear more and more Roma wanted to work, including kids, mainly because of the possibility of earning money. There were some minor incidents, e.g. one of participants wanted to bring the whole family and when he met with a refusal then he was resentful and gave up, another person was coming and was doing nothing but he wanted a remuneration. We have to establish who was coming, who was working and painting.

/
Po rozpoczęciu wspólnej pracy na Bronxie, chętnych Romów do działania przybywało, w tym również dzieci, głównie z powodu możliwości zarobkowania. W związku z tym nie obyło się bez drobnych incydentów, np. jeden z uczestników chciał przyprowadzić całą rodzinę, a kiedy spotkali odmowę uczestnik był urażony i rezygnował, inna osoba, z kolei, przychodziła i nic nie robiła, a zapłatę chciała. Udało się jednak ustalić kto przychodzi, kto nie, kto pracuje i maluje i wytrwaliśmy do końca działania.

Roma was quickly implemented to the process of painting. During the workshop they presented their vision of the Roma Gypsy culture by painting pictures on the basis of repainting and painting on existing pictures or reproductions of European culture. I just tried to give advices and suggestions only on the field of painting.

/
Chętnych Romów szybko wdrożyłem w proces malarstwa. W trakcie warsztatów Romowie przedstawiali swoje widzenie kultury cygańskiej, tworząc obrazy na zasadzie przemalowywania/domalowywania na/do istniejących już obrazach lub reprodukcjach z kultury europejskiej. Ja tylko starałem się przekazywać rady i sugestie dotyczące samego malarstwa i obrazu.

Pictures were painted with a humor and a distance to the topic, the most of them include features characteristic for a culture and tradition of Gypsy: vividness and richness costumes, vivid colors, women's and men's ornaments or traditional gowns. Each of used components are a visual interpretation of gypsiness for participants who are modern Roma and by this way they expose gypsy culture on European background in a suggestive and eidetic image.

/
Prace malowane były z humorem i dystansem, w większości z nich znalazły się elementy charakterystyczne dla kultury i tradycji cygańskiej: barwność i bogatość strojów, jaskrawość barw, ozdoby kobiece i męskie czy tradycyjne kobiece fartuchy. Każdy z zastosowanych elementów stanowi wizualną interpretację romskości dla uczestników działania, czyli współczesnych Romów, eksponując kulturę cygańską na tle europejskiej w sugestywnym i ejdetycznym obrazie.

The result of project was 21 paintings and 30 sketches that can be viewed and purchased at the online shop - shop.parasite.pl

The summary of action was an exhibition of all pieces and documentary film showing the process which took place in the gallery The House of the Lords of Kunštát as a crowning of Global Communication Festival 2014.

/
Efektem półtoratygodniowej pracy jest 21 obrazów i 30 szkiców, które można obejrzeć i zakupić na stronie sklepu internetowego – shop.parasite.pl

Podsumowaniem działania była wystawa prac oraz projekcja filmu dokumentalnego przedstawiającego proces projektu, odbywająca się w galerii Dum Panu z Kunstatu jako wieńcząca Global Communication Festival 2014.JINÁ KRÁSCE / Different beauty (painter: Maria)
acryl on old print on fiberboard, 44 x 61 cm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz